Casio new


PX-860BK/WE

PX-860BK/WE

88 Key, Slimline Cabinet.

PX-760BK/WE

PX-760BK/WE

88 Key, Slimline Cabinet Style Digital Piano

PX-780BK

PX-780BK

88 Key, Slimline Cabinet Ensemble Digital Piano

PX-A100BE

PX-A100BE

Limited Edition Privia 10th Anniversary, 88 Key, Slimline digital piano.

PX-350WE

PX-350WE

88 Key, Portable Stage Piano (White)

PX-350BK

PX-350BK

88 Key, Portable Stage Piano (Black)

PX-160BK/GD

PX-160BK/GD

Black or Champagne Gold, 88 Key, Slimline digital piano. Available in kit or top unit only.

PX-360BK

PX-360BK

Tri-Sensor 88 Key scaled hammer action keyboard